Bork_Vikingehavn_05.06.2015__Joachim_Feik

01_Bork_Vikingehavn.jpg
01_Bork_Vikingehavn
02_Eingang_Kasse.jpg
02_Eingang_Kasse
03_Eingang_Info.jpg
03_Eingang_Info
04_Byrjargol_Gokstadboot.jpg
04_Byrjargol_Gokstadboot
05_Bootsschuppen.jpg
05_Bootsschuppen
06_Schiffe_im_Hafen.jpg
06_Schiffe_im_Hafen
07_Schiff_Ravnunge_Bork.jpg
07_Schiff_Ravnunge_Bork
08_Steven_Nachbau_Gokstadschiff.jpg
08_Steven_Nachbau_Gokstadschiff
09_Schiffe_im_Hafen.jpg
09_Schiffe_im_Hafen
10_Hafenkaianlage.jpg
10_Hafenkaianlage
11_Steven_innen_Nachbau_Gokstadschiff.jpg
11_Steven_innen_Nachbau_Gokstadschiff
12_Havoernen.jpg
12_Havoernen
13_Wandteppich_1.jpg
13_Wandteppich_1
14_Wandteppich_1.jpg
14_Wandteppich_1
15_Wandteppich_Detail.jpg
15_Wandteppich_Detail
16_Haupthaus_innen.jpg
16_Haupthaus_innen
17_Haupthaus_innen_.jpg
17_Haupthaus_innen_
18_Haeuptlingshaus.jpg
18_Haeuptlingshaus
19_Haeuptlingshaus-.jpg
19_Haeuptlingshaus-
20_Haeuptlingshaus_innen.jpg
20_Haeuptlingshaus_innen
21_Haeuptlingshaus_innen-.jpg
21_Haeuptlingshaus_innen-
22_Grubenhaus.jpg
22_Grubenhaus
23_Grubenhaus_innen.jpg
23_Grubenhaus_innen
24_Schmiede.jpg
24_Schmiede
25_Schmiede_innen.jpg
25_Schmiede_innen
26_Marktplatz_Parzelle.jpg
26_Marktplatz_Parzelle
27_Opferplatz.jpg
27_Opferplatz
28_Stallhaus.jpg
28_Stallhaus
29_Stallhaus_innen_Stallbereich.jpg
29_Stallhaus_innen_Stallbereich
30_Stallhaus_innen_Wohnbereich.jpg
30_Stallhaus_innen_Wohnbereich
31_Haithabu-Haeuser_mit_Stabkirche.jpg
31_Haithabu-Haeuser_mit_Stabkirche
32_Haithabu-Haeuser_mit_Stabkirche.jpg
32_Haithabu-Haeuser_mit_Stabkirche
33_Haithabu-Haus.jpg
33_Haithabu-Haus
34_Haithabu-Haus_innen_Ofen.jpg
34_Haithabu-Haus_innen_Ofen
35_Haithabu-Haus_innen.jpg
35_Haithabu-Haus_innen
36_Flechtwandhaus.jpg
36_Flechtwandhaus
37_Flechtwandhaus_innen.jpg
37_Flechtwandhaus_innen
38_Stabkirche_mit_Glockenturm.jpg
38_Stabkirche_mit_Glockenturm
39_Stabkirche_seitlich_mit_Glockenturm.jpg
39_Stabkirche_seitlich_mit_Glockenturm
40_Stabkirche_von_hinten.jpg
40_Stabkirche_von_hinten
41_Stabkirche_innen.jpg
41_Stabkirche_innen

1

Created using Ashampoo Photo Commander